Saradnja

Aik Banka

Dinarski račun: ‎‎105-560337-28

Devizni račun: ‎105-0560120004314-78


Aik Banka

Privredna komora Srbije

Certificate
Sertifikat

Privredna komora Srbije

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Naknada za pogrebne troškove

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u januaru,
februaru i martu 2018. godine iznosiće 36.308,oo dinara za sve kategorije korisnika penzija.
Zahtev za isplatu naknade sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji može se naći u meniju Obrasci.

PIO Fond

Agencija za privredne registre

APR

Beogradska senior kartica

Popusti na senior karticu

 senior kartica

Aerodorm Nikola Tesla

Prevoz posmrtnih ostatatka

Prihvat i otprema  posmrtnih ostataka pokojnika na Aerodromu Nikola Tesla Beograd realizuje se preko robnog terminala (kargo centra) po uslovima i standardima Međunarodnog udruženja avio-prevozilaca (IATA). Svaki avio-prevozilac bliže i posebno propisuje uslove i ograničenja za prevoz prevoz posmrtnih ostataka pokojnika.

Za detaljne informacije i uputstva korisnici Aerodroma Nikola Tesla Beograd mogu se obratiti dežurnom
koordinatoru kargo centra.
Dokumenta koja su potrebna za predaju na prevoz ili preuzimanje po prispeću posmrtnih ostataka pokojnika su sledeća:
- pasoš pokojnika
- za unos u zemlju
* sprovodnica konzulata Republike Srbije u inostranstvu
(ukoliko posmrtne ostatke ne prati sprovodnica, potrebno je kontaktirati
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije (tel. +381 11 3068-268)
- za iznos iz zemlje
* sprovodnica konzulata ambasade države opredeljenja
- uplata troškova prevoza avio-kompaniji
- potvrda o smrti zdravstvene ustanove
- uplata troškova skladišnih troškova (tekući račun Aerodroma Nikola Tesla: 330-4014642-71 Credit Agricole banka)
- uplata troškova tovarnog lista (tekući račun Aerodroma Nikola Tesla: 330-4014642-71 Credit Agricole banka)

Aerodorm Nikola Tesla

Ministarsvo spoljnih poslova republike Srbije

Prenos posmrtnih ostataka

Za prenos posmrtnih ostataka iz inostranstva u Srbiju, potrebno je pribaviti odgovarajući dokument Republike Srbije -
sprovodnicu. Zahtev za izdavanje sprovodnice se podnosi u Ambasadi, odnosno Generalnom konzulatu Republike Srbije
na području poslednjeg prebivališta preminulog lica.

Za izdavanje sprovodnice potrebno je priložiti sledeća dokumenta u originalu:

 • 1. pasoš preminule osobe;
 • 2. zahtev rodbine ili pogrebnog preduzeća ovlašćenog za transport posmrtnih ostataka u kome će,
  pored ostalog, biti navedeno gde će se sahrana obaviti i kojim putem će biti izvršen transport;
 • 3. izvod iz MKU izdat od nadležnog organa zemlje prijema;
 • 4. izveštaj lekara o uzroku smrti;
 • 5. sprovodnica, odnosno dozvola za prenos tela u inostranstvo,
  izdata od strane nadležnog organa zemlje prijema (na pr."Leichenpass" u Nemačkoj i Austriji);
 • 6. potvrda o obezbeđenom grobnom mestu u Republici Srbiji ukoliko se radi o stranom državljaninu;
 • 7. ukoliko je lice preminulo od kuge ili velikih boginja,
  sprovodnica se izdaje po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Saglasnost pribavlja diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije. Ukoliko će lice biti sahranjeno u nekoj trećoj zemlji, ali se transport posmrtnih ostataka obavlja preko teritorije Srbije, potrebno je pribaviti tranzitnu sprovodnicu Republike Srbije. Za izdavanje tranzitne sprovodnice potrebna su sva gore navedena dokumenta, kao i sprovodnica države u kojoj će lice biti sahranjeno. Za prenos urne u Srbiju takođe je potrebno pribaviti sprovodnicu. Prilažu se sva gore navedena dokumenta, kao i potvrda o kremaciji.

Ministarsvo spoljnih poslova republike Srbije

Sindikat vojske Srbije

Sindikat vojske

Sindikat srpske policije

Sidikat policije ugovor
Sidikat policije ugovor 2
Sindikat policije

LIPA osiguranje

Lipa osiguranje

GRAWE osiguranje

Osiguranje za slučaj smrti

Osigurana suma se isplaćuje u slučaju prirodne smrti osiguranika ili smrti osiguranika usled nesrećnog
slučaja u toku trajanja ugovora o osiguranju.

Grawe osiguranje
kontakt

DEŽURNI CENTAR

(+381) 11/2334-191   (+381) 64/386-48-94   (+381) 64/35-32-682